fbpx

Regulamin Sklepu CONVERS@SUPERMINDS Group

 dostępnego pod adresem www.convers.edu.pl/sklep

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.convers.edu.pl/sklep  oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu internetowego l i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.convers.edu.pl  prowadzony jest przez firmę CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH ANETTA GRZANEK, NIP 771-226-47-10, z siedzibą 95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 50, wpis do CEIDG przedsiębiorców , zwany dalej: Sprzedawcą lub convers.edu.pl/sklep

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep CONERS&SUPERMINDS GROUP prowadzi sprzedaż produktów z zakresu kursów języków obcych, arytmetyki mentalnej, biletów na wydarzenia, materiałów dydaktycznych poprzez sklep internetowy dostępny pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep oraz siedzuby CONVERS CJO i SUPERMINDS ACADEMY sp. z o.o.
  Witryna convers.edu.pl/sklep  umożliwia składanie zamówień na stronachwww.convers.edu.pl/sklep

KLIENT

 1. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość (dalej: Klient).

KONSUMENT

 1. Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument).

UMOWA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Umowa sprzedaży Produktu, świadczenia usługi lub dostarczenia treści cyfrowych ( o ile występuje) zawarta między Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego  internetowego dostępnego pod adresem www.convers.edu.pl/sklep

PRODUKTY

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.convers,edu.pl/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie produkty zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek legalnie.

CENY

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych conversedu.pl/sklep są podawane w polskich złotych (zł), są cenami brutto  oraz uwzględniają rabaty wynikający z dostępnych promocji cenowych na określone Produkty. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił produkt w zamówieniu. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 2. Sprzedawca najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie produktu oraz wszystkich dodatkowych opłatach, takich jak koszt transportu, ubezpieczenia produktu w transporcie, koszt dodatkowych usług czy koszt określonej formy płatności za produkt, itp.

PRODUKT

 1. Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem convers.edu.pl/sklep

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione produkty w ofercie kursy superminds w sklepie internetowym convers.edu.pl/sklep wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od produktów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako Nabywcy produktu – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Fakturę Sklep udostępnia Konsumentowi na jego prośbę. Taką informację Klient powinien przekazać najpóxniej 14 dni po dokonaniu zakupu.
 2. Zamówienie w sklepie internetowym dostępnym pod adresami:convers.edu.pl/sklep można złożyć w następujący sposób:
 3. za pomocą systemu informatycznego  sklepu internetowego www.convers.edu.pl/sklep
 4. telefonicznie pod numerem: 604 674 514 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@convers.edu.pl/sklep  Takie zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających produkt podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, formę dostawy – odbiór osobisty lub przesyłka kurierska, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych produktów.
 5. Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu opłaty , czyli najpóźniej 24h od zapłacenia klient otrzyma mail z informacja o dostępie do kursu oraz instrukcja obsługi.
 6. Czas dostępu do kursu jest od momentu wysłania adresu email z instrukcją obsługi, najpóźniej do 24h od dokonania zakupu.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia z uwzględnieniem regulacji wskazanych w pkt 10 i 11 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Przy zakupie produktu w CONVERS CJO lub SUPERMINDS ACADEMY sp. z o.o. do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi w momencie wydania produktu i wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury bądź paragonu).

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 18:00 danego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 2. Termin obowiązujący wykonanie usługi wynosi od 3 do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA PRODUKTU)

 1. Sprzedawca informuje Klienta o dostawie usługi poprzez wysłanie danych dostępowych za pomocą adresu email podanego podczas zamówienia.
 2. Zamówione produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  1. przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do Klienta następnego dnie roboczego po dniu nadania paczki; wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone,
  2. odbiór osobisty jest możliwy w Siedzibach CONVERS CJO lub SUPERMINDS ACADEMY sp. z o.o w godzinach otwarcia siedzib  tj. od poniedziałku do piątku 13:00-19:00

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za produkt można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeśli z wybranym przez Klienta sposobem płatności związany jest dodatkowy koszt, Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym Klienta do momentu złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wysyłania produktów za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty w wysokości ceny produktu oraz kosztu przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , niezależnie od formy dostawy lub odbioru produktu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów odesłania produktu do Sprzedawcy, o ile został o konieczności ich poniesienia właściwie poinformowany w toku procesu składania zamówienia. Ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawarte zostały w pkt 36 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu rozpoczyna się z dniem, w którym Klient lub wskazana przez niego inna osoba, z wyłączeniem przewoźnika, weszła w jego posiadanie, a w sytuacji kiedy przedmiotem dostawy jest wiele Produktów, kiedy weszła w posiadanie ostatniego z nich, a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu, na adres:CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50 lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@superminds.pl
 4.  W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku, np. za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub innym, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 5.  W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot produktu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a także czytelnie podpisany protokół zwrotu produktu z oryginałem dowodu zakupu (jeśli zakup dokonano w oparciu o paragon fiskalny, fakturę VAT lub potwierdzenie przelewu. Konsument, po odesłaniu produktu, otrzyma pocztą korektę faktury  do podpisu i zwrotu kopii tej korekty na adres CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50Zwracany produkt należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 506. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,
 6.  Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,.

 

 1. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia produktu do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi przesyłka kurierska – koszt 30 zł, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej przesyłka kurierska międzynarodowa po przedpłacie za produkt i koszt przesyłki – koszt 140 zł.
 2. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu produktu przez Konsumenta do sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią formularza zwrotu, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu powyżej.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży zawartej na odległość w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uwaga! Oferowane przez sklep internetowy dostępny pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , kursy językowe zapisane na nośnikach audio posiadają plomby ( z wyłączeniem lekcji nr 1 i 2 oraz płyty Inicjacyjnej – ogólnodostępne ), zerwanie których skutkuje brakiem prawa odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

  1. Produkty oferowane w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , nie są objęte gwarancją. .
  2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego produktu. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące zakupionego produktu. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub nazwy firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury lub paragonu, lub potwierdzenie przelewu, nazwy i ilości reklamowanego produktu, opisu i rodzaju wady, treści żądania Klienta, telefonu kontaktowego. Reklamację proszę kierować na dane teleadresowe: CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50, telefon: +48 604 674 514, e-mail: sklep@convers.edu.pl,

Klient może żądać w szczególności wymiany produktu na nowy. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 1. .
 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
  1. W przypadku sprzedaży produktów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego Konsumentem, która nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli produkt konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
   2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 14 dni  od wydania tego produktu Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu,
   3. Kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany produktu na nowy albo do żądania obniżenia ceny produktu lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności produktu konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy,
   4. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział w momencie nabycia lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
  2. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać do firmy: CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50
  3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego dotyczącej niezgodności produktu z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego produktu, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego produktu . W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
  4. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania lub usunięcia plomb umieszczonych na produktach przez Sprzedawcę.
  5. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50, NIP 771-226-47-10 oraz Superminds Academy sp. z o.o ul. 3 Maja 50, 95 -080 Tuszyn
  1. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu realizacji zamówienia – zawarcia umowy sprzedaży jest obligatoryjne, niepodanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia – zawarcia umowy powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów.
  2. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo  w naszej Polityce Prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

  1. Treść umieszczona na stronie internetowej sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Znaki produktowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane zgodnie właściwością miejscową sądów powszechnych.
  5. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH .

Załącznik Nr 1 do Regulaminu sklepu www.convers.edu.pl/sklep:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Produkty, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50 niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ – FORMULARZ ZWROTU

W oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej.

DANE KLIENTA

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY……………………………………………………………………………………..

ADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON: …………………………………………………………………………………………………………………………..

EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE O PRODUKCIE DO ZWROTU

Opis produktów (nazwa i ilość):………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NR ZAMÓWIENIA lub NR Paragonu/ Faktury:……………………………………………………………………….

CENA: …………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY/ ODBIORU PRODUKTU:…………………………………….

DANE RACHUNKU BANKOWEGO:

Informacje o rachunku bankowym, na który ma zostać przelana wartość zwracanego produktu.

NR RACHUNKU: ………………………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………………

ADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz ewentualnych kosztów dostarczenia produktu (o ile takie wystąpiły) w postaci przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany powyżej.

Klient może wskazać w uwagach inną formę zwrotu kosztów produktu oraz ewentualnych kosztów dostarczenia produktu.

Zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres:

CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50.

Dział Obsługi Klienta: e-mail: sklep@convers.edu.pl, telefon: +48 604 674 514

Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki zwracanego produktu do sprzedawcy.

Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uwaga! Wszystkie oferowane przez sklep internetowy dostępny pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , kursy językowe zapisane na nośnikach audio posiadają plomby, zerwanie których skutkuje brakiem prawa odstąpienia od umowy

………….………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce wystawienia oraz Podpis Kliena ( imię i nazwisko)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,

Informacja o prawie i sposobie odstąpienia od umowy sprzedaży:

PRAWA KONSUMENTA

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obowiązki przedsiębiorcy (CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH ) w umowach zawieranych na odległość art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta:

1.Dane teleadresowe oraz kontaktowe (w tym do zgłoszenia ewentualnych reklamacji):

CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH ,

Szybki kontakt z CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH  ( także w sprawach reklamacji): telefon: +48 604 674 514, e-mail: pytanie@www.convers.edu.pl/sklep, poprzez formularz na stronie e-sklepu: https://www.www.convers.edu.pl/sklep/kontakt

 1. Na stronie e-sklepu: www.www.convers.edu.pl/sklep dostępna jest pełna oferta produktów wraz z ich szczegółowym opisem.
 2. Łączna cena (wynagrodzenie) za zakupione przez Państwa produkty określona została na Paragonie lub Fakturze dołączonej do zamówienia.
 3. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,, portalu Allegro, eBay lub telefonicznie na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz na formularzu zwrotu produktu, jaki przekazywany jest wraz z produktem do Klienta.
 4. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie np. formularza zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z produktem, na adres:CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50 lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sklep@convers.edu.pl
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub innym, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 6. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego sklepie internetowym dostępnym pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,.
 7. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu produktu przez Klienta do sklepu internetowego dostępnego poda adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią formularza zwrotu, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do fizycznej siedziby sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, ,.
 9. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia produktu do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi przesyłka kurierska – koszt 30 zł, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej przesyłka kurierska międzynarodowa po przedpłacie za produkt i koszt przesyłki – koszt 140 zł.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia produktu wskazany w ust. 11 powyżej, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.
 11. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu.
 12. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: CONVERS CENTRUM JĘZYKOW OBCYCH Tuszyn 95-080, ul. 3 Maja 50
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uwaga! Oferowane przez sklep internetowy dostępny pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , kursy językowe zapisane na nośnikach audio posiadają plomby ( z wyłączeniem lekcji nr 1 i 2 oraz płyty Inicjacyjnej – ogólnodostępne ), zerwanie których skutkuje brakiem prawa odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego produktu. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące zakupionego produktu. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub nazwy firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego produktu, opisu i rodzaju wady, treści żądania Klienta, telefonu kontaktowego. Reklamację proszę kierować na dane teleadresowe CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH  podane w punkcie 1 niniejszej informacji. Klient może żądać w szczególności wymiany produktu na nowy. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH  zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia..
 2. CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH  ma obowiązek dostarczania produktów bez wad zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.O prawach konsumenta art. 12 pkt 13.
 3. CONVERS CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH  zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.convers.edu.pl/sklep, , poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego o protokół SSL.