fbpx

REGULAMIN KONKURSU „SUPERNAZWA

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „SUPERNAZWA!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Superminds Academy sp. z o.o ul. 3 Maja 50, 95-80 Tuszyn, , wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000715741 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Łódź Śródmieście KRS, , NIP 7282826446
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony https://docs.google.com/forms/d/1GrlZh9Z0LH2xuBtAW2SwAzTUkhi7z88SnYcFghHsXR4/ oraz na profilu FB fanpage strony Superminds Academy

 

 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest pracownikiem Superminds Academy sp. z o.o.;
 4. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Superminds Academy sp. z o.o. .

 

 

 

 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. wypełnienie ankiety na stronie Formularzy GOOGLE oraz przesłanie wyników klikając przycisk WYŚLIJ.
 2. Uzupełnienie pytania ostatniego wpisując swoją propozycję NAZWY.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.

 

 

 • 4

NAGRODY

 

 • Nagrodami w Konkursie są:
 1. dla zdobywcy pierwszego miejsca: 500sc, czyli punktów, wymienialnych na produkty w sklepie Superminds.pl.
 2. dla wszystkich uczestników konkursu, 50sc. oraz 3 miesięczny dostęp do platformy superminds.pl od daty zakończenia konkursu.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie pytania konkursowego.

 

 1. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres emailu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 2. Zdobywca otrzyma dane do platformy oraz instrukcję obsługi drogą elektroniczną.

 

 

 • 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 • 6

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres biuro@superminds.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

 

 

 

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1GrlZh9Z0LH2xuBtAW2SwAzTUkhi7z88SnYcFghHsXR4.